L o a d i n g

ยินดีต้อนรับ

โรงเรียนศรีปทุมวิทยานุสรณ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
School Logo
กำหนดการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กำหนดการลงทะเบียน
     เปิดวันที่    31 พฤษภาคม 2567     เวลา  08.30  น.
     ถึงวันที่      31 ธันวาคม 2567     เวลา  17.00  น.
สถานะลงทะเบียน
เข้าสู่ระบบ : สำหรับนักเรียน
ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม
คู่มือการใช้งาน : สำหรับนักเรียน
ข้อมูลสถิติลงทะเบียน
เข้าสู่ระบบ : สำหรับครูที่ปรึกษา
เข้าสู่ระบบ : สำหรับผู้ดูแลระบบ
กำหนดการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2566

กำหนดการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2566
เปิดลงทะเบียนวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2566

ขั้นตอนการลงทะเบียน
1.  เข้าสู่ระบบด้วยเลขประจำตัวนักเรียน  5 หลัก และรหัสผ่านที่ทางโรงเรียนกำหนด
2. คลิกปุ่ม ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม  มีขั้นตอนดังนี้
    2.1  เลือกรายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่นักเรียนสนใจ
    2.2 ยืนยันลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมที่เลือก ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
    2.3 ตรวจสอบผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
หมายเหตุ 
    -  นักเรียนสามารถเปลี่ยนกิจกรรมชุมนุมที่เลือกในระบบได้จำนวน 2 ครั้ง (ช่วงเวลาเปิดให้ลงทะเบียน) 
หลังจากนักเรียนได้ใช้สิทธิ์เปลี่ยนกิจกรรมชุมนุมใหม่ครบแล้ว 2 ครั้ง นักเรียนจะไม่สามารถเปลี่ยนกิจกรรมชุมนุมได้อีก
    -  นักเรียนสามารถศึกษาคู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ได้ที่เมนู  คู่มือการใช้งาน

ข่าวประชาสัมพันธ์
รายละเอียด
กำหนดการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2566
     8 มี.ค. 2566 เวลา 19.29 น.   นายวิริยะพงษ์ บุตรโชติ
ติดต่อสอบถาม
มีข้อสงสัยหรือพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
 ครูวิริยะพงษ์  บุตรโชติ         084-0000000 (ผู้ดูแลระบบ)   @spwsch66
 ครูธีรพัฒน์  สิงห์ประดิษฐ์     085-0000000 (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)